menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
ประจำปีงบประมาณ สมัยที่2 ประจำปี ๒๕๖๐ ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี ๒๕๖๐
ประจำปีงบประมาณ 603 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ
ประจำปีงบประมาณ 602 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่2ประจำปี 2559
ประจำปีงบประมาณ 59v2 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่1ประจำปี 2559
ประจำปีงบประมาณ 59v1 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กันยายน 2559
ประจำปีงบประมาณ 5912 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2559
ประจำปีงบประมาณ 5911 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
ประจำปีงบประมาณ 5910 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-9 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-8 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน เมษายน 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-7 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มีนาคม 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-6 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-5 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่4 ประจำปี 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-4 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน มกราคม 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-4 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-3 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ธันวาคม2558
ประจำปีงบประมาณ 59-3 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-2 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2559
ประจำปีงบประมาณ 59-1 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2558
ประจำปีงบประมาณ 59-1 ดูเอกสาร


รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
ประจำปีงบประมาณ 59-1 ดูเอกสาร