เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลผลสำรวจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับไหน

ดีมาก : 6 โหวต

ดี : 6 โหวต

พอใช้ : 2 โหวต

ควรปรับปรุง : 7 โหวต