menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลผลสำรวจ

ความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาล อยู่ในระดับไหน

ดีมาก : 33 โหวต

ดี : 18 โหวต

พอใช้ : 2 โหวต

ควรปรับปรุง : 11 โหวต