menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่(ITA)

การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่
   1.แผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต(ITA-OIT039)
     
แผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(2562-2564)
      แผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.(2559-2562)

   2.รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต
      รอบ 6 เดือน

      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2562(เม.ย.62-ก.ย.2562)
      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2562(ต.ค.61-มี.ค.2562)   
      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2561(เม.ย.61-ก.ย.2561)  
      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2561(ต.ค.60-มี.ค.2561)   
      รอบ 12 เดือน
      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2561
      รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการการป้องการการทุจริต ประจำปีพ.ศ.2562
 
 
3.นโยบายของผู้หารด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
    เจตจำนงค์ด้านการป้องการการทุจริต
   
เจตจำนงค์ด้านการป้องการการทุจริต ประจำปี 2562
    เจตจำนงค์ด้านการป้องการการทุจริต ประจำปี 2561
    เจตจำนงค์ด้านการป้องการการทุจริต ประจำปี 2560

4.มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
   มาตรการการเผยแพร่