menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)

โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยITA........#ITA คืออะไร?

เทศบาลเมืองบ้านไผ่พร้อมปฏิบัติ ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการร่วมต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานของภาครัฐ ...
(
สื่อความรู้เคลื่อนไหว ITA Info Graphics ประจำปีงบประมาณ 2560....ปปช)

คลิกชม!!!   https://www.youtube.com/watch?v=nSIi1mzf0E4​