ระบบข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

 | คู่มือการใช้งาน | พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540| แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร | การขอใช้บริการ |
 
   
  ข้อมูลพื้นฐาน/สภาพทั่วไป
              |เกี่ยวกับเทศบาลฯ |  คณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ | หน่วยงานภายใน | ข้อมูลทั่วไปฯ | คำขวัญ/วิสัยทัศน/์พันธกิจ| สัญลักษณ์(Logo) |เบอร์โทรศัพท์ภายใน | โครงสร้างการบริหาร | นโยบายการบริหาร |
 
       
 


แผนงานต่างๆ


รายงาน/สรุปผล
 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
              ประจำปีงบประมาณ | 2559-2563 | 2558-2562 | 2556-2560 | 2553-2557 | 2548-2552 |
ประกาศจัดซื้อ- จัดจ้าง
               คลิ๊กดูรายละเอียด
 
  แผนการดำเนินงาน
                ประจำปีีงบประมาณ | 2560 | 2559 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 |
   
  แผนพัฒนาสามปี
                ประจำปีงบประมาณ 2559-2561 เพิ่มเติม ฉบับที่1
                ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 เพิ่มเติม ฉบับที่1|ฉบับที่2| ฉบับที่3| ฉบับที่4|
                ประจำปีงบประมาณ 2557-2559 เพิ่มเติม ฉบับที่1|ฉบับที่2| ฉบับที่3| ฉบับที่4| ฉบับที่5|

                ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 เพิ่มเติม ฉบับที่1|ฉบับที่2||ฉบับที่3 |
                ประจำปีงบประมาณ 2555-2557 เพิ่มเติม ฉบับที่1|ฉบับที่2| ฉบับที่3| ฉบับที่4|
                ประจำปีงบประมาณ
2554-2556
|               (ดูข้อมูลย้อนหลัง)
|

สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
             ประจำ ปี |2558|2557 |2556 |2555 |2554 | 2553| 2552 |2551|
             
 
  แผนอัตรากำลัง
                แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2558 - 2560)
                แผนอัตรากำลัง 3 ปี(2555 - 2557)
                แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2556-2559)  
                แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (2552-2555)  

 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เทศบาลเมืองบ้านไผ่
                ประจำปีงบประมาณ| 2559 | 2558-เพิ่มเติม ฉบับที่1 | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |
 
  แผนการจัดหาพัสดุ
                ประจำปีงบประมาณ|2558|2557| 2556| 2555| 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 |
งบแสดงฐานะการเงิน เทศบาลเมืองบ้านไผ่
          ประจำปีงบประมาณ | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 |2552 |2551 |2550 |2549 |2548 |2547 |2546 |2545 |2544|    
 
  แผนการประชาสัมพันธ์
                ประจำปีงบประมาณ| 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 |
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
                ประจำปีงบประมาณ | 2558 | 2557 | 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 | 2551 | 2550 | 2549 |
 
    รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านไผ่
             ประจำปี 2559   | ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 | คร้้ังที่ 3 |
             ประจำปี 2558   | ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 | คร้้ังที่ 3 | คร้้ังที่ 4 คร้้ังที่ 5 | คร้้ังที่ 6 | a> |
             ประจำปี 2557   | ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2 | คร้้ังที่ 3 |
             ประจำปี 2556   | ครั้งที่ 1-1ครั้งที่ 1-2 | คร้้ังที่ 2 |ครั้งที่ 3 | คร้้ังที่ 4-1|
                                     |
คร้้ังที่ 4-2 |
             ประจำปี 2555   | คร้ังที่ 1 | คร้้ังที่ 2 |ครั้้งที่ 3 | คร้ังที่ 4-1| คร้ังที่ 4-2 |
             ประจำปี 2554   | คร้ังที่ 1 | คร้ังที่ 2 |ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4-1| ครั้งที่ 4-2 |
             ประจำปี 2553   | ครั้งที่ 1 | คร้ังที่ 2 |ครั้งที่ 3 |
             ประจำปี 2552   | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |ครั้งที่ 3 |คร้ั้งที่ 4-1|คร้ั้งที่4-2|
 
    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  
               ปีงบประมาณ | 2557| 2556 | 2555 | 2554 | 2553 | 2552 |  
    รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน  
               ปีงบประมาณ| 2558|  
    รายงานสรุปผลการประเมินการดำเนินงานตามตัวชี้วัด(KPI)  
               ปีงบประมาณ| 2558 | 2559|  
    รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ประเมินโดยคณะทำงานของจังหวัด (Core Term)  
               ปีงบประมาณ| 2558|  
    รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนการงาน  
    ประจำปีงบประมาณ 2558  
         ครั้งที่ |  1   |  2   |  3   |  4   |   5   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |  
    ประจำปีงบประมาณ 2557  
         ครั้งที่ |  1   |  2   |  3   |  4   |   5   |   6  | 7 |  
    ประจำปีงบประมาณ 2556  
         ครั้งที่ |  1   |  2   |  3   |  4   |   5   |  6   |  7   |  8 |  9   |  10  |  11  |  12   |  
    ประจำปงบประมาณี 2555  
         ครั้งที่ |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8 |  9   |  10   |  11  |  12   |  
    ประจำปงบประมาณี 2554  
         ครั้งที่ |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   | 12   |  
    ประจำปีงบประมาณ 2553  
         ครั้งที่ |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  6   |  7   |  8   |  9   |  10   |  11   |  
    ประจำปงบประมาณ 2552  
         ครั้งที่ |  1   |  2   |  3   |  4   |  5   |  
       
       

 

 

จัดทำโดย นายธนายุทธ โคตรบรรเทา
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
กองวิชาการและแผนงาน  สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่

สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ๙๐๕ หมู่ ๓ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐
โทร ๐๔๓-๒๗๒๖๖๑ , ๐๔๓-๒๗๒๖๔๒ ,๐๔๓-๒๗๒๗๖๒,๐๔๓-๓๒๙๒๒๕ แฟกซ์ ๐๔๓-๒๗๒๗๖๒ อีเมลล์ banphaimuni@banphaicity.go.th
banphaimuni@hotmail.com