menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะฯรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะฯ&n...

การร้องเรียน / ร้องทุกข์แผนใช้จ่ายงบประมาณ    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (018...

แผนการป้องกันการทุจริตรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริ...

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มราชการ แบบประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2561 

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ...

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA)รายงานผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใ...

รายงานผลตรวจสอบจาก ส.ต.ง/ป.ป.ช/ป.ป.ท 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเม...

รายงานโครงการ กิจกรรม การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วมรายงานโครงการ กิจกรรม การเปิดโอกาศให้เก...

รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานประจ...

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 (ITA36)การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปร...

เจตจำนง/มาตราการ/นโยบายต่างๆ   

คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่(ITA)การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขอ...

การประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชนการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เทศ...

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ITA013)(LPA)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก เทศบาล...

มาตรฐานการให้บริการ(คู่มือสำหรับประชาชน)::: มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลเมืองบ้าน...

สถิติการให้บริการ- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยITA........#ITA คืออะไร?