เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)
เอกสารแบบฟอร์มการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนเอกสารแบบฟอร์มการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน , ต...

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานการปฏิบัติงานมาตรฐานการให้บริการ::: มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลเมืองบ้าน...

คู่มือการดาวน์โหลดไฟล์ผ่าน QR codeโปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยITA........#ITA คืออะไร?