เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)
คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่(ITA)



การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขอ...

การประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน



การประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เทศ...

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ



เอกสารแบบฟอร์มการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน , ต...

คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานการปฏิบัติงาน(คู่มือการปฏิบัติงาน)



คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก เทศบาล...

มาตรฐานการให้บริการ(คู่มือสำหรับประชาชน)



::: มาตรฐานการให้บริการ เทศบาลเมืองบ้าน...

สถิติการให้บริการ



- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยITA........#ITA คืออะไร?