menu (เมนู)
เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ข้อมูลองค์ความรู้ (KM)
การเปิด - ปิดสมัยประชุมสภา 2562เปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2...

แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP)แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร (BCP) ประจำปี 2...

โครงสร้างส่วนราชการการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ แ...

ITA 2562ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข...

แนวทางการจัดการการทุจริตช่องทางการร้องเรียน

ITA 2563ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข...

ประกาศใช้แผนประกาศใช้แผน อปท.ด้านการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2...

8 ภารกิจพิชิต COVID-19- 8 ภารกิจ พิชิตโควิด19 

รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะฯรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะฯ&n...

การร้องเรียน / ร้องทุกข์รายงานการประชุมประชาคม รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่นฯ

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบป...

แผนใช้จ่ายงบประมาณ    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562...

แผนการป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกั...

ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์มราชการ แบบประเมิน LPA ประจำปี พ.ศ. 2561 

รายงานการประเมินประสิทธิภาพ (LPA)ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ...

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ (ITA)รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเ...

รายงานผลตรวจสอบจาก ส.ต.ง/ป.ป.ช/ป.ป.ทข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2...

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา- รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเม...

รายงานโครงการ กิจกรรม การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วมรายงานโครงการ กิจกรรม การเปิดโอกาศให้เก...

รายงานผลการดำเนินงานผลการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์จากการดำเนินงานประจ...

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี (ITA36)การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ปร...

คุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองบ้านไผ่(ITA)การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขอ...

การประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชนการประชุมประจำเดือนองค์กรภาคประชาชน เทศ...

เอกสารแบบฟอร์มต่างๆคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(ITA013)(LPA)คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภารกิจหลัก เทศบาล...

มาตรฐานการให้บริการ(คู่มือสำหรับประชาชน)สถิติการให้บริการ- สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

โปร่งใสตรวจสอบได้ด้วยITA........#ITA คืออะไร?